Αποτελέσματα αρίθμ.5699/27-06-2022 Ανακοίνωσης. ΥΕ Προσωπικό Πυροπροστασίας.