Αποτελέσματα αρίθμ. Ανακοίνωσης 9218/27-09-2021 : Δίμηνα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.