Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2014 (Α.ΠΡΩΤ.17381/19-12-2013) για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.