Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.