Απαλλαγή των απόρων, ατόμων με αναπηρίες και πολυτέκνων από τους δημοτικούς φόρους ή τέλη