ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δύο (2) ατόμων με ειδικότητα:Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ (συνοδοί απορριμματοφόρου).