ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 : Τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών (έως 34 ημερομίσθια) και δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών (έως 60 ημερομίσθια) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου.