Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου : ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό