Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των προσφoρών που αφορούν την δημοπρασία εκποίησης γραφείου / επαγγελματικού χώρου στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήματος Κοντρώση Μαρίας του Αντωνίου.