ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Μ.Ε.ΕΠ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013