Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων πολλαπλώς εγγεγραμμένων