Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση είκοσι (20) επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2017.