Προκηρύξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού για την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ»