Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Εργατών Γενικών Καθηκόντων