Απόφαση περί καθορισµού χρονικού διαστήµατος για την κατάθεση των δικαιολογητικών προς ανανέωση Αδειών επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών.